Artikel 1
Behoudens andersluidend schriftelijk beding is de geldigheidsduur van de offertes van V.d.M. Service beperkt tot 60 dagen.
De in de offertes vermelde prijzen zijn exclusief de wettelijke lasten en taksen, die in elk geval ten laste van de klant vallen. In de offertes zijn de vermelde prijzen steeds, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, af magazijn.

Artikel 2
De leveringstermijn van V.d.M. Service zijn steeds benaderend en niet streng van toepassing, hoewel uiteraard wordt getracht deze zo stipt mogelijk na te leven. Geen enkele uitvoeringstermijn kan aanleiding geven, noch kan laattijdige levering aan de klant het recht geven de bestelling te weigeren.

Artikel 3
Elke klacht of elk protest moet aangetekend schrijven en binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur, goederen en/of de werken geformuleerd, bij gebreke waarvan de klant herroepelijk verondersteld wordt de factuur, de goederen en/of de uitgevoerde werken zonder betwisting te hebben aanvaard en goedgekeurd.

Artikel 4
In de gevallen waar de aansprakelijkheid van V.d.M. Service zou kunnen weerhouden zal de eventueel uit te betalen schadevergoeding beperkt blijven tot de bedragen waarvoor V.d.M. Service zelf verzekerd is. Voor de bedragen die de dekking van enige verzekering overschrijden, blijft de klant eigen verzekeraar.

Artikel 5
Elke factuur vanwege V.d.M. Service is betaalbaar contant te Merelbeke ten laatste op de uitdrukkelijke vermelde vervaldag.
Eventuele wissels, cheques, mandaten of kwitanties met betrekking tot enige factuur, wijzigen aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niets en brengen geen schuldvernieuwing teweeg.

Bij niet of onvolledige betaling op de vervaldag, zal het factuurbedrag, of het saldo daarvan, van rechtswege en zonder aanmaning worden verhoogd, enerzijds met een intrest van 10% per jaar en anderzijds met een schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50.00 Euro, onder andere ter
vergoeding van bijkomende administratiekosten en stoornis in het financieel beheer. Bij achterstand in betaling is het V.d.M. Service toegestaan leveringen of werken stop te zetten of te onderbreken tot wanneer openstaande rekeningen werden aangezuiverd.

Artikel 6
Alle betwistingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met enige door V.d.M. Service uitgevoerde of uit te voeren opdracht, zullen exclusief worden onderworpen aan de bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent en desgevallend aan de bevoegdheid van het Vredegerecht van het Kanton Merelbeke. Steeds zal alleen maar Belgisch recht worden toegepast.